Chính sách hoàn tiền & hủy


  1. Chính sách này nhằm thông báo cho bạn rằng do tính chất kinh doanh, Công ty không hoàn lại tiền.
  2. Ngoại lệ duy nhất được thực hiện nếu bạn không phải là Khách hàng của Công ty, tức là bạn không giữ Ví tiền đã được xác minh với Công ty. Trong trường hợp này, Công ty sẽ hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào nhận được từ bạn theo cùng một phương thức mà bạn đã sử dụng ban đầu.
  3. Không vi phạm các quy định của các Điều khoản ở trên, quy định rõ ràng rằng bạn có thể tự do sử dụng thủ tục rút tiền để nhận tiền từ Ví tiền của mình.
  4. Các cách rút tiền do Công ty cung cấp được liệt kê trên trang web của chúng tôi www.samtradefx.com
  5. Trong trường hợp được bồi hoàn với tư cách là khách hàng, bạn có trách nhiệm thanh toán mọi khoản thanh toán đã hoàn lại và/hoặc phí bồi hoàn. Nếu không có đủ tiền trong tài khoản giao dịch để trang trải, bạn đồng ý gửi tiền vào tài khoản giao dịch của mình để trang trải qua chuyển khoản ngân hàng.
  6. Công ty sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để ngăn chặn và chặn cả việc nhập và rút tiền của bên thứ ba từ tài khoản của khách hàng. Việc nhập và xuất tiền từ tài khoản chỉ có thể được thực hiện bởi chủ tài khoản này
Sự khác biệt về ngôn ngữ

Chính sách này đã được soạn thảo bằng tiếng Anh. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa ý nghĩa của bất kỳ phiên bản đã dịch nào của Thỏa thuận này và phiên bản tiếng Anh, ý nghĩa của phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.