Nạp tiền và
rút tiền

Mở tài khoản thật

Nạp và rút tiền

Chuyển khoản ngân hàng

VISA

VISA

MasterCard

UnionPay

Nộp tiền
Thời gian xử lý

1 - 4 ngày làm việc

Trong vòng 1 giờ của ngày làm việc

Trong vòng 1 giờ của ngày làm việc

Trong vòng 1 giờ của ngày làm việc

Số tiền nạp tối thiểu

$20 USD

$20 đô la Mỹ hoặc tương đương

$20 đô la Mỹ hoặc tương đương

$20 đô la Mỹ hoặc tương đương

Các loại phí

Khách hàng trả phí điện chuyển tiền (TT)

Khách hàng trả phí chuyển tiền ngoại hối (FX)

Khách hàng trả phí chuyển tiền ngoại hối (FX)

Khách hàng trả phí chuyển tiền ngoại hối (FX)

Rút tiền
Thời gian xử lý

1 - 4 ngày làm việc

1 - 4 ngày làm việc

1 - 4 ngày làm việc

1 - 4 ngày làm việc

Số tiền rút tối thiểu

$20 USD

$20 USD

$20 USD

$20 USD

Các loại phí

Khách hàng trả phí điện chuyển tiền (TT)

Khách hàng trả phí điện chuyển tiền (TT)

Khách hàng trả phí điện chuyển tiền (TT)

Khách hàng trả phí điện chuyển tiền (TT)

Chuyển khoản ngân hàng

Nộp tiền
Thời gian xử lý

1 - 4 ngày làm việc

Số tiền nạp tối thiểu

$100 USD

Các loại phí

Khách hàng trả phí điện chuyển tiền (TT)

Rút tiền
Thời gian xử lý

1 - 4 ngày làm việc

Số tiền rút tối thiểu

$50 USD

Các loại phí

Khách hàng trả phí điện chuyển tiền (TT)

VISA

VISA

Nộp tiền
Thời gian xử lý

Trong vòng 1 giờ của ngày làm việc

Số tiền nạp tối thiểu

$100 đô la Mỹ hoặc tương đương

Các loại phí

Khách hàng trả phí chuyển tiền ngoại hối (FX)

Rút tiền
Thời gian xử lý

1 - 4 ngày làm việc

Số tiền rút tối thiểu

$50 USD

Các loại phí

Khách hàng trả phí điện chuyển tiền (TT)

MasterCard

Nộp tiền
Thời gian xử lý

Trong vòng 1 giờ của ngày làm việc

Số tiền nạp tối thiểu

$100 đô la Mỹ hoặc tương đương

Các loại phí

Khách hàng trả phí chuyển tiền ngoại hối (FX)

Rút tiền
Thời gian xử lý

1 - 4 ngày làm việc

Số tiền rút tối thiểu

$50 USD

Các loại phí

Khách hàng trả phí điện chuyển tiền (TT)

UnionPay

Nộp tiền
Thời gian xử lý

Trong vòng 1 giờ của ngày làm việc

Số tiền nạp tối thiểu

$100 đô la Mỹ hoặc tương đương

Các loại phí

Khách hàng trả phí chuyển tiền ngoại hối (FX)

Rút tiền
Thời gian xử lý

1 - 4 ngày làm việc

Số tiền rút tối thiểu

$50 USD

Các loại phí

Khách hàng trả phí điện chuyển tiền (TT)

Bắt đầu đầu tư với Samtrade FX

Mở tài khoản thật Mở tài khoản thử