Các điều khoản và điều kiện


Đối với việc sử dụng www.samtradefx.com

Các điều khoản và điều kiện sau đây đóng vai trò như một thỏa thuận ràng buộc giữa bạn và S.A.M. Trade. Bằng cách truy cập bất kỳ trang nào trên Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện có trong tài liệu này. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản, vui lòng không truy cập hoặc sử dụng Trang web của chúng tôi. Samtradefx.com có ​​quyền sửa đổi hoặc cập nhật các Điều khoản, theo quyết định riêng của mình mà không cần thông báo. Bạn có trách nhiệm xem lại các Điều khoản thường xuyên để đảm bảo rằng việc sử dụng Trang web và các dịch vụ của bạn luôn phù hợp với các Điều khoản và Điều kiện. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng.

Mọi tham chiếu đến “Trang web”, “Web”, “Dịch vụ”, “Chúng tôi” trong Điều khoản Sử dụng này đề cập đến Samtradefx.com và các dịch vụ được cung cấp. Tham chiếu đến "điều khoản" ngụ ý Điều khoản Điều kiện này và tham chiếu đến "bạn", "của bạn" ngụ ý người truy cập và sử dụng trang web này và các dịch vụ của trang web.

Quyền sở hữu trang web và các vấn đề bản quyền

Tất cả nội dung trên trang web này hoàn toàn thuộc quyền sở hữu và điều hành của S.A.M. Trade, đơn vị cấp phép và nhà cung cấp nội dung. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, logo, ​​thiết kế, văn bản, đồ họa, dữ liệu giá cả, dữ liệu thương mại, hình ảnh thông tin hiệu suất, ảnh, hoạt ảnh, âm thanh và phần mềm, tất cả đều được bảo vệ theo bản quyền, nhãn hiệu và luật khác liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Do đó, bạn bị cấm sửa đổi, sao chép hoặc truyền lại bất kỳ nội dung nào mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chủ sở hữu nội dung đó.

Bạn đồng ý bồi thường cho S.A.M. Trade và các bên liên quan đối với bất kỳ tổn thất, chi phí và thiệt hại nào phát sinh do bạn sử dụng sai, có hành vi sai trái hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào được quy định trong thỏa thuận này.

Trang web bị cấm sử dụng

Với tư cách là người dùng của Trang web này, bạn bị nghiêm cấm những điều sau đây:

  1. Chuyển, phát trực tuyến hoặc cung cấp các tài liệu hoặc phần mềm có bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế hoặc dịch vụ được đánh dấu mà không có sự cho phép của tác giả hoặc chủ sở hữu;
  2. Tạo, xuất bản, tải xuống, tải lên, phân phối bất kỳ hành vi bất hợp pháp, xúc phạm, gây tổn hại, quấy rối, rình rập, đe dọa, lạm dụng, quanh co, xúc phạm, thô tục, tục tĩu, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, mang tính thù địch, hoặc phân biệt chủng tộc, sắc tộc hoặc có thể bị phản đối;
  3. Tạo, gửi hoặc chuyển tài liệu có hại, chứa vi rút, dữ liệu bị hỏng, thông tin thị trường sai hoặc bị thiếu hoặc bất kỳ thành phần gây hại nào khác;
  4. Vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của S.A.M. Trade trên trang web của chúng tôi hoặc các liên kết của nó;
  5. Sử dụng Dịch vụ liên quan đến các cuộc khảo sát, cuộc thi, kế hoạch kim tự tháp, chuỗi thư, email rác, gửi thư rác hoặc bất kỳ thư trùng lặp, hàng loạt hoặc không được yêu cầu nào (thương mại hoặc bằng cách khác).
  6. Sử dụng Dịch vụ để quảng cáo hoặc đề nghị mua hoặc bán bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào, hoặc để điều hành một doanh nghiệp hoặc thực thể thương mại mà không có thỏa thuận rõ ràng bằng văn bản của S.A.M. Trade.
  7. Truy cập hoặc can thiệp, theo bất kỳ cách nào, vào tài khoản hoặc hệ thống máy tính của người dùng khác của Trang web mà không được chủ sở hữu tài khoản cho phép.
  8. Bóc lột trẻ vị thành niên bằng mọi cách.
  9. Thu thập thông tin về những người khác, bao gồm địa chỉ email thông qua Trang web của chúng tôi.
Tuổi hợp pháp

Bạn phải từ 18 tuổi trở lên để sử dụng các dịch vụ trên trang web của chúng tôi, trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn.

Giới hạn của nội dung được cung cấp

samtradefx.com cho phép người dùng trên trang này chia sẻ và đăng thông tin, ý kiến, lời khuyên và thậm chí cung cấp thông tin về danh mục đầu tư và hiệu suất tài chính của họ cho những người dùng đã đăng ký khác của Trang web. Điều này không có nghĩa là S.A.M. Trade phê duyệt và xác nhận thông tin được cung cấp bởi những người dùng đã đăng ký của trang web với tên S.A.M. Trade không thực hiện quyền kiểm soát biên tập đối với bất kỳ nội dung nào được người dùng tạo hoặc đăng trên trang web này. Do đó, bạn nên thận trọng hơn và sử dụng sự sáng suốt của mình khi xem xét danh mục đầu tư, thông tin hoạt động tài chính, ý kiến ​​hoặc lời khuyên của một người dùng đã đăng ký khác.

Bạn nên hiểu rằng đây chỉ là những ý kiến ​​duy nhất của người dùng và thông tin được cung cấp có thể bị sai lệch, không chính xác hoặc thậm chí bị thiếu. Cũng cần lưu ý rằng thành tích lịch sử không phải là sự đảm bảo cho thành tích trong tương lai. Do đó, trước khi cố gắng áp dụng bất kỳ lời khuyên nào được đăng trên S.A.M. Trade, hãy tham khảo ý kiến ​​của một chuyên gia tài chính độc lập để được tư vấn.

Mục đích thông tin không phải là khuyến nghị

Trang web chỉ nên được sử dụng cho mục đích thông tin và không nên được hiểu là lời khuyên tài chính hoặc khuyến nghị dưới bất kỳ hình thức nào. S.A.M. Trade, nhân viên và đại lý của công ty không phải là cố vấn đầu tư. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào dựa trên lời khuyên được đưa ra, vui lòng đảm bảo rằng bạn đã tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng về tính chính xác và kịp thời của thông tin. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng bất kỳ khoản đầu tư hoặc chiến lược nào hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác, phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn, tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro.

S.A.M. Trade, nhân viên và đại lý của mình sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu từ các quyết định đầu tư mà bạn đưa ra. Xin lưu ý rằng bất kỳ hiệu suất trước đây được chỉ ra trên Trang web này không phải là biểu hiện của hiệu suất trong tương lai. Vì không có gì đảm bảo, bạn chỉ nên đầu tư số tiền mà bạn có thể và chuẩn bị cho sự thua lỗ.

Sự bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và không để S.A.M. Trade chịu trách nhiệm đối với bất kỳ và tất cả các mất mát, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, phán quyết, dàn xếp, tiền phạt, chi phí và chi tiêu (bao gồm các chi phí hợp lý liên quan, phí pháp lý, chi phí điều tra) thuộc mọi bản chất mà S.A.M. Trade phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, bạn vi phạm các Điều khoản này, bạn hoặc bất kỳ người dùng nào khác của Dịch vụ vi phạm bằng máy tính hoặc danh tính của bạn, bất kỳ tài sản trí tuệ hoặc quyền nào khác của bất kỳ người nào hoặc thực thể. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản Dịch vụ của mình.

Hạn chế truy cập/ Chấm dứt tài khoản

S.A.M. Trade bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, giới hạn hoặc chấm dứt quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của bạn hoặc bất kỳ phần nào trong đó bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Trừ khi có một thỏa thuận riêng giữa bạn và S.A.M. Trade, chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ khi bạn bị phát hiện vi phạm các điều khoản có trong tài liệu này.

Thông báo điện tử

Miễn là bạn truy cập và sử dụng Trang web này, bạn đồng ý và cho phép S.A.M. Trade gửi cho bạn các thông báo, tin nhắn, bản tin, thông tin, cập nhật hoặc bất kỳ tài liệu điện tử nào đến địa chỉ e-mail được chỉ định khi bạn đăng ký Dịch vụ hoặc bằng cách truy cập vào trang web của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý nhận bất kỳ thông báo nào dưới dạng điện tử, bạn phải ngừng sử dụng Dịch vụ của mình.

Liên kết của bên thứ ba

Trừ khi được nêu cụ thể, sự hiện diện của liên kết bên thứ ba không biểu thị sự chứng thực của chúng tôi đối với trang được liên kết, các nhà tài trợ của nó hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp. không chịu trách nhiệm về bất kỳ hình ảnh hoặc thay đổi cập nhật nào được tìm thấy trong các trang web liên kết này. Việc sử dụng bất kỳ trang web được liên kết nào đều do bạn tự chịu rủi ro.