Chính sách Gọi kí quý & Ngừng giao dịch


Giao dịch tài khoản với S.A.M. Trade sẽ tự động trải qua lệnh gọi ký quỹ nếu các tiêu chí dưới đây được đáp ứng. Điều quan trọng cần lưu ý là quản lý rủi ro thích hợp và đặt lệnh dừng lỗ làm giảm nhu cầu gọi ký quỹ trên tài khoản nhà giao dịch. Chúng tôi khuyên tất cả khách hàng và nhà giao dịch tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu ký quỹ khi giao dịch.

  • Các yêu cầu về ký quỹ tối thiểu đối với các vị thế mở phải được khách hàng duy trì mọi lúc.
  • Tất cả các vị thế mở và lệnh đang chờ xử lý đều có thể được thanh lý bởi S.A.M. Trade nếu yêu cầu ký quỹ tối thiểu không được duy trì.
  • Yêu cầu ký quỹ có thể thay đổi bất cứ lúc nào. S.A.M. Trade sẽ cố gắng hết sức để thông báo cho khách hàng về bất kỳ thay đổi dự kiến ​​nào qua email và qua hệ thống tin nhắn của sàn giao dịch.
  • Lệnh gọi ký quỹ sẽ xảy ra nếu tổng vốn chủ sở hữu, tại bất kỳ thời điểm nào, bằng hoặc giảm xuống dưới 100% Số tiền ký quỹ đã sử dụng. Các vị thế sẽ được dựa trên giá khớp lệnh tốt nhất hiện có tại thời điểm của S.A.M. Trade.
  • S.A.M. Trade sẽ thanh lý tất cả các lệnh Mở và lệnh đang chờ xử lý trong tài khoản của khách hàng nếu tổng số vốn chủ sở hữu, tại bất kỳ thời điểm nào, bằng hoặc giảm xuống dưới 50% số tiền ký quỹ đã sử dụng. Các vị thế sẽ được đóng dựa trên giá khớp lệnh tốt nhất có sẵn tại thời điểm của S.A.M. Trade.
  • Tất cả các vị thế mở trên các tài khoản được bảo hiểm đầy đủ sẽ tự động đóng theo giá thị trường nếu vốn chủ sở hữu của tài khoản đạt hoặc giảm xuống dưới 0, điều này áp dụng cho tất cả các nền tảng của chúng tôi.
  • Việc đặt các Lệnh cắt lỗ, được sử dụng để giảm thiểu tổn thất, là trách nhiệm của khách hàng.